Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZO -2/2023

Data ogłoszenia: 2023-01-31 08:59
Termin składania ofert: 2023-01-31 08:59

Załącznik nr 4 do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł”

 

 

Chojnice, dnia 27.01.2023 r.

 

Nr sprawy: ZO – 2/2023

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, działając jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe nieruchomości wraz z częściami wspólnymi budynku Wszechnicy Chojnickiej ” prowadzonego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

 

I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

DAMEX III Ewelina Warmbier

Charzykowy

Kwota brutto: 52.800,00

 

Uzasadnienie wyboru:

Powyższy wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ważnych ofert, a cena była jedynym przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert. Cena ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty oraz cena brutto zaoferowana za realizację zadania.

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

Cena brutto

1

Damex III

Ul. Jeziorna 50

89-606 Charzykowy

 

52.800,00

2

Unia Sp. z o.o.

Ul. Lechnicka 23

75-873 Koszalin

87.945,00

3

Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o.

Ul. K.Gotowskiego 6

85-030 Bydgoszcz

87.120,00

 

                                                                                                                                       W imieniu Zamawiającego

 

                                                                                                                                        Dyrektor Anna Lipińska

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2023-01-31 08:59
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2023-01-31 09:00
Liczba wyświetleń strony: 1225