Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej : www.bibliotekachojnice.pl

Data publikacji strony internetowej : 2008-08-20

Data ostatniej ważnej aktualizacji : 2022–01-01

Dnia 27.11.2023r. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach przeprowadziła samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://bibliotekachojnice.pl spełnia wymagania w 90,87%.

Strona internetowa www.bibliotekachojnice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, czyli standardem WCAG 2.1 AA.

Następujące elementy są niezgodne z wytycznymi :

- częściowo brakuje opisów zdjęć oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
- niektóre informacje zostały przedstawione jedynie w formie graficznej,
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, Word, Excel, PowerPoint mogą nie być dostępne w całości cyfrowo,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
- załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i rozmiaru pliku.

Strona została zbudowana w oparciu o Responsive Web Design i przystosowuje swoją rozdzielczość do urządzeń mobilnych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Przemysław Zientkowski
email: zientkowski@bibliotekachojnice.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu :
tel. 52 397 28 07

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul Okrężnej i Wysokiej.

Wejście od ul. Wysokiej nie ma barier architektonicznych, a od ul. Okrężnej znajduje się podjazd dla osób na wózkach. Przy drzwiach od strony ul. Wysokiej znajduje się dzwonek, który umożliwi wezwanie pracownika w celu z wejściem do budynku.
Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
W budynku znajdują się dwie windy osobowe.
Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym.
W budynku można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.
Na parkingach znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w ty dwa przy ul. Wysokiej i dwa przy ul. Okrężnej.
Wnioski i żądania zapewnienia dostępności można składać do pracowników ochrony budynku osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej, telefonicznie lub mailowo.

Filia ul. Młodzieżowa 35

Do pomieszczeń filii znajdujących się na pierwszym piętrze budynku Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzą dwie klatki schodowe.
Windy brak co jest powodem, że dla osób na wózkach pomieszczenia biblioteczne są niedostępne. W budynku nie ma też toalet dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi przekierowuje się do budynku głównego biblioteki przy ul. Wysokiej 3.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2020-12-29 16:40
Opublikował: Admin inpero
Data opublikowania: 2020-12-30 12:55
Ostatnia zmiana: Samoocena zaktualizowanej strony internetowej
Data ostaniej zmiany: 2023-11-29 16:13
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 4135