Statut

 

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHOJNICACH

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zwana dalej „Biblioteką” jest samodzielną jednostką organizacyjną utworzoną przez organizatora – Gminę Miejską Chojnice, zwana dalej Organizatorem.
 2. Biblioteka działa na podstawie prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności :
  1. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 ze.zm.),
  2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity : Dz.U.z 2001 r.Nr 13, poz.123 ze.zm.),
  3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z póź.zm.),
  4. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz. 2104 ze zm.).
 3. Biblioteka działa również na podstawie, nadanego jej przez Organizatora, niniejszego statutu.

§ 2

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie sieci krajowej, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Chojnicach.
 2. Biblioteka działa na zasadzie powszechnej dostępności.

    § 3

 1. Siedzibą Biblioteki jest budynek Wszechnicy Chojnickiej w Chojnicach przy ul. Wysokiej nr 3.
 2. Teren działania Biblioteki obejmuje miasto Chojnice.
 3. Biblioteka może prowadzić swoją działalność na terenie innej jednostki podziału administracyjnego niż Gmina Chojnice, o ile wynika to ze stosownego porozumienia zawartego przez Organizatora, Bibliotekę i właściwy organ innej jednostki samorządu terytorialnego.

§ 4

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator.

§ 5

Pomocy merytorycznej udziela Bibliotece Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.

§ 6

Biblioteka po zasięgnięciu opinii Organizatora może zawierać porozumienia o współpracy lub wstępować do związków i stowarzyszeń, których statutowym celem jest działalność ukierunkowana na rozwój usług bibliotecznych.

§ 7

Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku napis z nazwą Biblioteki w pełnym brzmieniu oraz pieczęci podłużnej o treści „Miejska Biblioteka Publiczna ul. Wysoka 3 , 89-600 Chojnice. Regon 000285787.”

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI.

§ 8

 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
 2. Biblioteka podejmuje działania w celu zapewnienia dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac edukacyjnych i naukowo-badawczych osobom kształcącym się i podnoszącym swoje kwalifikacje oraz świadczy usługi informacyjne jako ośrodek wiedzy, kultury i promocji regionu.

 § 9

 1. Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy :
  1. gromadzenie, opracowanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych książkowych, ikonograficznych oraz w wersji elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
  2. archiwizowanie przekazywanych Bibliotece materiałów bibliotecznych z zakresu lokalnego dorobku kulturalnego, a w szczególności wydawniczego,
  3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
  4. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  5. popularyzacja książki i czytelnictwa,
  6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, naukowych i kulturalnych społeczeństwa,
  7. współdziałanie z bibliotekami szkół wyższych działających na terenie Chojnic,
  8. udzielanie innym bibliotekom lokalnym , a w szczególności bibliotekom zakładowym i szpitalnym pomocy fachowej,
  9. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 2. W zakresie określonym w § 8 ust.2 Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, naukowo-badawczą, wydawniczą, edukacyjną, popularyzatorską i instrukcyjno-metodyczną.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 10

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator.
 3. Dyrektor powoływany jest w drodze postępowania konkursowego.

§ 11

 1. W zakresie swoich czynności Dyrektor wydaje zarządzenia i polecenia.
 2. Zarządzenia, o których mowa w ust.1 mogą przyjąć postać regulaminów.
 3. Regulaminy i polecenia, o których mowa w ust. 1 i 2 wiążą w szczególności pracowników i osoby korzystające z usług Biblioteki.

§ 12

 1. Indywidualne decyzje Dyrektora w sprawie pozbawienia prawa korzystania z usług Biblioteki lub odmowie przyznania tego prawa są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

     § 13

 1. W razie potrzeby Organizator na wniosek Dyrektora może powołać zastępcę Dyrektora Biblioteki.
 2. Zastępca Dyrektora działa w zakresie określonym przez Dyrektora.
 3. Odwołanie zastępcy Dyrektora Biblioteki następuje w trybie określonym w ust.1.

§ 14

 1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
 2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.
 3. Zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników jest Dyrektor.

§ 15

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk.
 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie Regulaminu wynagrodzeń, nadanego przez Dyrektora.

§ 16

 1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną obejmującą zakład główny działający w siedzibie Biblioteki określonej w § 3 oraz filie biblioteczne.
 2. Biblioteka może ponadto prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 3. Filie i punkty biblioteczne działające poza siedzibą Biblioteki powołuje i likwiduje Dyrektor w porozumieniu z Organizatorem.
 4. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie organizacyjnym po zasięgnięciu opinii Organizatora.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

    § 17

 1. Biblioteka finansowana jest poprzez :
  1. dotacje z :

-  Urzędu Miasta Chojnice  

- Starostwa Powiatowego w Chojnicach

- Urzędu Gminy Chojnice

      b)   dochody własne

c)   darowizny 

d)   inne źródła

 1. Dochody własne, o których mowa w ust.1 nie mogą naruszać zasady nieodpłatności usług bibliotecznych w brzmieniu nadanym jej w art. 14 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.Nr 85, poz.539 ze zm.).

§ 18

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r.Nr 13, poz.123 ze.zm.).
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny finansowy plan sporządzony przez Dyrektora Biblioteki, zatwierdzony przez Organizatora.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   § 19

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 2. Dyrektor jest obowiązany do upublicznienia tekstu niniejszego statutu poprzez jego wystawienie w powszechnie dostępnym miejscu w siedzibie Biblioteki.
 3. Tekst statutu, o którym mowa w ust. 2 oraz wydanych przez Dyrektora regulaminów mogą być opublikowane na stronach internetowych .
Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-04 15:31
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-04 15:44
Ostatnia zmiana: aktualizacja
Data ostaniej zmiany: 2018-01-30 14:12
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 2532