Zapytanie ofertowe-ZO-2/2023 „Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe nieruchomości wraz z częściami wspólnymi budynku Wszechnicy Chojnickiej”.

Data ogłoszenia: 2023-01-09 09:00
Termin składania ofert: 2023-01-23 11:00

Nr sprawy ZO-2/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych

 

Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach ul. Wysoka 3

tel. 52 3972807

e-mail:biblchj@wp.pl

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe nieruchomości wraz z częściami wspólnymi budynku Wszechnicy Chojnickiej”.

Rodzaj zamówienia:  usługa

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):

1.1.Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie czystości oraz utrzymanie zimowe dojść do
      nieruchomości wraz z budynkiem Wszechnicy Chojnickiej polegające na:

Utrzymanie czystości na powierzchni 1120 m² wewnątrz budynku wraz z centrum
monitoringu, dbanie o otoczenie budynku tzn. tereny zielone oraz parking i dojścia do budynku.
Uzupełnianie podajników w mydło, ręczniki papierowe, papier toaletowy.
Mycie okien na korytarzach, łazienkach i klatkach schodowych co najmniej dwa razy w roku.           
Utrzymanie czystości na chodnikach, drogach i parkingach przyległych do posesji.
Oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota chodników i dróg wewnętrznych przyległych do budynku oraz sopli i lodu z dachu i rynien.
Usuwanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem, usuwanie oblodzenia chodników przyległych do posesji.
Opróżnianie koszy znajdujących się na zewnątrz budynku.

1.2. Wykonawca udostępni numer telefonu osoby do kontaktu w zakresie zgłaszania nieprawidłowości.

1.3. Wykaz dokumentów lub oświadczeń: aktualny wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, listy referencyjne z firm korzystających z usług, oświadczenie o posiadaniu polisy OC prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 10.000 zł.

1.4. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 23.01.2023 r. do godz.11,00 w sekretariacie siedziby zamawiającego pocztą lub osobiście.

 

2. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia –czas trwania umowy usługi- od 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego –Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, ul. Wysoka 3., tel. 52397280.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

- Przemysław Zientkowski, tel. 604497791

- Anna Lipińska, tel. 52 3972807

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

Prowadzą działalność w w/w zakresie oraz posiadają odpowiednie doświadczenie.

5. Zawartość oferty.

Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:

- aktualny wpis do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej,

- list referencyjny z firm korzystających z usług,

- oświadczenie o posiadaniu polisy OC prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 10.000 zł.

 

6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę: netto, podatek VAT, brutto.

 

7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

- Najniższej ceny – Cena-100%.

- Inne kryteria oceny ofert: brak

 

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

- ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku - „Formularz  ofertowy”,

- ofertę należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 23.01.2023 r. do godz. 11,00
w siedzibie zamawiającego w sekretariacie osobiście lub pocztą na adres zamawiającego,

- oferta otrzymana przez zamawiającego po ww. terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania,

- wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu do  jej składania.

 

9. Miejsce i termin otwarcia oferty  cenowej:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r. o godz. 12,30 w siedzibie  zamawiającego.

 

10. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:

1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

    zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

 

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

W załączeniu:

1. Wzór druku „Formularz ofertowy”

 

 

..................................................

       podpis osoby przygotowującej

 

 

…………., dnia ………………………...                                                                                                                                                                          ………………………………….

                                                                                                          podpis zamawiającego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”

 

 

Nr sprawy:..................................................

 

 

      pieczęć wykonawcy

 

Formularz ofertowy

                    

 

(Pełna nazwa Wykonawcy)......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

w ..................................................................  kod  ..............-.......................

ul. .................................................................  nr     ......................................

REGON .......................................................  NIP  .......................................

Tel./fax.   …………………….…..

e-mail: ………………………..…………………………………….………

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

1. Oferuję wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia:

 

1.1.  za cenę:

w kwocie netto złotych: ...............................................

(słownie: ..............................................................................................................................)

w kwocie brutto złotych: .............................................

(słownie: .............................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości ....... %, to jest w kwocie złotych: ...............................................

        (słownie: ....................................................................................................................................)

 

1.2. w terminie do ………………………………………

 

2. Oświadczamy, że:

jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

4. Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest obowiązująca w całym okresie trwania zlecenia
i zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia jakie ponosi zamawiający.

5. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .................................................................................................                                   

b) ................................................................................................

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

_____________________                                          _________________________________

               data                                                                             podpis wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2023-01-09 08:50
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2023-01-09 09:05
Liczba wyświetleń strony: 1799