Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach.

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej : www.bibliotekachojnice.pl

Data publikacji strony internetowej : 2008-08-20

Data ostatniej ważnej aktualizacji : 2019–10-02

Strona internetowa www.bibliotekachojnice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, czyli standardem WCAG 2.1 AA.

Na dzień 08.12.2020r następujące elementy są niezgodne z wytycznymi :

- częściowo brakuje opisów zdjęć oraz tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
- niektóre informacje zostały przedstawione jedynie w formie graficznej,
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, Word, Excel, PowerPoint mogą nie być dostępne w całości cyfrowo,
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,
- załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i rozmiaru pliku.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Zbigniew Szyszka
email: dostepmbp@gmail.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu :
tel. 52 397 28 07
kom. 662 777 177
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul Okrężnej i Wysokiej.

Wejście od ul. Wysokiej nie ma barier architektonicznych, a od ul. Okrężnej znajduje się podjazd dla osób na wózkach. Przy drzwiach od strony ul. Wysokiej znajduje się dzwonek, który umożliwi wezwanie pracownika w celu z wejściem do budynku. Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajdują się dwie windy osobowe.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem lub asystującym.

W budynku można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Na parkingach znajdują się cztery miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w ty dwa przy ul. Wysokiej i dwa przy ul. Okrężnej.

Wnioski i żądania zapewnienia dostępności można składać do pracowników ochrony budynku osobiście lub za pośrednictwem placówki pocztowej, telefonicznie lub mailowo.

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2020-12-29 16:40
Opublikował: Admin inpero
Data opublikowania: 2020-12-30 12:55
Liczba wyświetleń strony: 96