Zamówienia publiczne

      

Załącznik nr 4 do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł”

 

 

Chojnice, dnia 26.01.2022 r.

 

Nr sprawy: ZO-1/2022

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, działając jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Utrzymanie czystości  oraz utrzymanie zimowe nieruchomości wraz z częściami wspólnymi budynku Wszechnicy Chojnickiej” prowadzonego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

 

I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

DAMEX III   Kwota brutto: 79.200,00

Uzasadnienie wyboru:

Powyższy wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ważnych ofert, a cena była jedynym przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert. Cena ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cena brutto zaoferowana za realizację zadania.

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

Cena brutto

 

1

 

DAMEX III

 

79.200,00

 

2

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Złozono jedyną ofertę, która spełnia kryteria zamówienia publicznego.

                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                    

 

Nr sprawy: ZO-2/2022

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach, działając jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ochrona nieruchomości budynku Wszechnicy Chojnickiej” prowadzonego na podstawie Regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł

 

I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

 

Międzywojewódzka Społdzielnia Usługowa  ,Tuchola Kwota brutto: 129.000,00 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Powyższy wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została sporządzona prawidłowo i nie podlega odrzuceniu.

Wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ważnych ofert, a cena była jedynym przyjętym przez Zamawiającego kryterium oceny ofert. Cena ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cena brutto zaoferowana za realizację zadania.

 

 

Numer oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

 

Cena brutto

 

1

Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa

Tuchola

 

 

129.000,00

 

2

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Złozono jedyną ofertę, która spełnia kryteria zamówienia publicznego.

                                                                                                                                      

 

 

 

Wytworzył: Administrator
Data wytworzenia: 2017-12-04 15:51
Opublikował: Administrator
Data opublikowania: 2017-12-04 15:56
Ostatnia zmiana: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostaniej zmiany: 2022-02-15 11:20
Rejestr zmian tej strony
Liczba wyświetleń strony: 1726